Home > Nederlands > Nieuws > Rapport effectiviteit Ombudsman

Rapport effectiviteit Ombudsman (22-01-2020)

De Ombudsman van Curaçao heeft op 17 januari jongstleden een informatiesessie gehouden, waarin deskundigen van EY een presentatie hebben gegeven over een rapport dat zij hebben geschreven over de effectiviteit van het instituut van de Ombudsman. Tijdens deze informatiesessie overhandigde de Ombudsman een afschrift van het rapport aan de Minister-President, de heer Eugene Rhuggennaath en aan de Vice-Voorzitter van het Parlement, de heer Eugene Cleopa.

In zijn introductie gaf de Ombudsman aan dat de voornaamste reden om het onderzoek te laten verrichten, de noodzaak was om inzicht te krijgen in de manier waarop de aanbevelingen die de Ombudsman doet, in de praktijk door de overheid worden behandeld. Om dit doel te kunnen bereiken liet de Ombudsman met een kritische bril naar zijn eigen instituut kijken, maar is ook aan de overheid de kans gegeven om een actieve bijdrage te leveren aan het onderzoek. In dit kader is er sprake van een historisch onderzoek en van een historisch rapport.

Naast het kijken naar de cijfers in de jaarverslagen die de Ombudsman in de periode 2015- 2018 bij het Parlement heeft ingediend, heeft EY bij het uitvoeren van het onderzoek ook gesproken met diverse politieke ambtsdragers en ambtenaren. De belangrijkste conclusie van EY was dat er ruimte is om de wijze waarop de overheid omgaat met de aanbevelingen die de Ombudsman doet te verbeteren.

EY heeft verschillende verbetervoorstellen gedaan aan zowel de Ombudsman als aan de overheid. EY heeft de overheid geadviseerd om een formele klachtenprocedure in te stellen die voor alle ministeries zou moeten gelden. In het verlengde hiervan gaf EY de overheid in overweging om voldoende klachtenfunctionarissen aan te stellen die in staat zijn om een klachtenprocedure op adequate wijze uit te voeren. Verder zal de overheid binnen haar eigen ministeries de ruimte moeten creëren om op structurele wijze de verantwoordelijke minister van informatie te voorzien omtrent de uitvoering van de klachtenprocedure.

Aan de Ombudsman gaf EY het advies om het instituut zichtbaarder te maken voor zowel de overheid als voor de burger. De Ombudsman zou om dit te bereiken onder meer beter gebruik moeten maken van zowel de traditionele media als van “social media”.

De Ombudsman meent dat het onderhavige rapport verschillende waardevolle elementen en aanbevelingen bevat die kunnen leiden tot een verbetering van de huidige situatie. Mede gelet op de vele vragen die gesteld zijn, en de kritische opmerkingen die gemaakt zijn tijdens de informatiesessie, kijkt de Ombudsman terug op een vruchtbare ochtend die uiteindelijk in het voordeel is van de burger die de Ombudsman dagelijks benadert voor een oplossing. Het rapport is integraal beschikbaar op de webpagina van het instituut van de Ombudsman [www.ombudsman-curacao.cw].

Klacht indienen

Een ieder heeft het recht de Ombudsman te verzoeken een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens een natuurlijke persoon of rechtspersoon heeft gedragen.


Verzoekschrift

In de media

Informatief programma Ombudsman 2020

Episode 4 - Transparantie van de Overheid

(Uitzending 3 november 2020)

Meer details

Openingstijden

Onze openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag.

Inlooptijden: 08.30 - 11.30

Afspraken: 14.00 - 15.30

Route