Home > Nederlands > Nieuws > Indiening Jaarverslag 2018

Indiening Jaarverslag 2018 (07-05-2019)

Dit item is verlopen op 17-07-2020.
Indiening Jaarverslag 2018

De Ombudsman van Curaçao heeft op 7 mei 2019 zijn verslag over het jaar 2018 ingediend bij de Voorziter van het Parlement van Curaçao, de heer ing. William Millerson. In dit verslag wordt een globaal beeld gegeven van de werkzaamheden die de Ombudsman heeft verricht, en wordt er verder voornamelijk gekeken naar het aantal verzoeken dat over het gedrag van de ministeries is ontvangen.

In het jaar 2018 heeft de Ombudsman 650 verzoeken in behandeling genomen. De ministeries waarover de Ombudsman in het jaar 2018 de meeste klachten heeft ontvangen zijn:

  • het Ministerie van Justitie (84)
  • het Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (49)
  • het Ministerie van Financiën (42)

Eén van de belangrijkste opmerkingen van de Ombudsman voor wat betreft het verloop van het jaar 2018, is het feit dat er een groot verschil bestaat tussen de wijze waarop de diverse ministeries functioneren en communiceren. De Ombudsman concludeert in het jaarverslag dan ook dat er ruimte is voor verbetering van de dienstverlening door de ministeries, rekeninghoudend met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

In het jaarverslag 2018 wordt verder uitvoerig stilgestaan bij het feit dat het instituut van de Ombudsman 15 jaar geleden is opgericht. De Ombudsman van Curaçao heeft in dit verband voormalige Ombudsmannen mr. Fred Wiel (2003 – 2009) en mevrouw mr. Alba Martijn (2009 – 2015) in een feestelijke viering geëerd.

Klacht indienen

Een ieder heeft het recht de Ombudsman te verzoeken een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens een natuurlijke persoon of rechtspersoon heeft gedragen.


Verzoekschrift

In de media

Informatief programma Ombudsman 2020

Episode 4 - Transparantie van de Overheid

(Uitzending 3 november 2020)

Meer details

Openingstijden

Onze openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag.

Inlooptijden: 08.30 - 11.30

Afspraken: 14.00 - 15.30

Route